Lillesjös Ekonomiskaförening

 

Föreningen

 • Namn: Lillesjös ekonomiskaförening
 • Organisationsnummer: TBD
 • Datum för bildandet: 2013-01-28
 • Stadgarna antagna: 2013-06-24
 • Föreningens adress: Box 745 451 25 Uddevalla
 • Säte Uddevalla kommun, Västra Götalands län

 

Mål och syfte

 • Föreningen skall ha till syfte att främja medlemmarnas ekomomiska intressen.
 • Skapa ett attraktivt industriområde för att möjliggöra nyetableringar av företag, servicefunktioner samt nyrekrytering av personal.
 • Medlemmarnas insats är eget arbete.

 

Firmatecknare

 • Firmatecknare utses av styrelsen. Firmatecknare tecknar ärenden som ligger inom ramen för vad medlemsmöte och årsmöte beslutat om samt förvaltnings kostnader. Investeringar är det två i förening inom ramen för beslut från medlems eller årsmöte.

 

Verksamhetsår

 • Kalenderår

 

Tolkningar

 • Vid tolkningar eller tvist står majoritets beslut på medlemsmöte företräde.

 

Stadgeändringar

 • Stadgarna kan ändras vid årsmöte eller extrainkallat årsmöte
 • Ändringsförslaget skall skickas till ordföranden senast två veckor före årsmötet
 • Förändringen kräver två stämmor med 2/3 majoritet vid röstning där en röst per bolag gäller. Icke närvarande medlemmar har rätt att lämna in sin röst skriftligen före mötet.

 

Upplösning

 • Upplösning av föreningen kan ske vid ett årsmöte med en 2/3 majoritet av rösterna. Tillgångar och skulder kommer att solidariskt fördelas mellan medlemmarna senast 6 månader efter upplösningen
 • Föreninges handlingar arkiveras på UPI AB i händelse av upplösning

 

Medlemskap

 • Företagare verksamma i Lillesjös Industriområde
 • Medlemar väljes in och utesluts på års eller medlemsmöte med 2/3 röst majoritet
 • Inträdesavgiften är 3000 kr och skall betalas till föreningens konto senast en månad efter inträde på föreningens bankgirokonto.
 • Medlemsavgiften är 1000 kr/år och betalas mot en av föreningen utskickad faktura, 30 dagar netto, till föreningens bankgiro.
 • Eventuell vinst i föreningen går in i ny räkning

 

Årsmöte och medlemsmöte

 • Det skall hållas tre medlemsmöte och ett årsmöte/stämma per år
 • Det är årsmöte och medlemsmöte som är föreningens beslutande organ med en röst per medlemsföretag.
 • Sekreteraren kallar till respektive möte sker 2-4 veckor innan. Extra inkallat möte en vecka innan. Årsmöte/stämma skall hållas 2-4 månader efter nytt år. Samtliga möten kallas via mail.
 • Röstning kan ske skriftligen men skall var ordföranden tillhanda före mötet. Röstningen på mötet är öppen
 • Vid varje möte väljs en ordförande samt en sekreterare för mötes genomförande
 • Motioner skall skickas till ordföranden senast 3 veckor före mötet
 • Ordföranden beslutar om vilka underlag som behöver distribueras innan respektive möte och dessa kommer medlemmarna tillhanda i samband med kallelsen.
 • Extra inkallat årsmöte kan åberopas av revisor eller samt om minst 10% av medlemmarna kräver detta. Ärenden som kan komma att behandlas är förändring av styrelse, stadgeändringar eller avisering av ej tidigare redovisade ekomomiska utlägg.
 • Om styrelsen undanhåller att kalla till begärd extra årsmöte upplöses styrelsen och medlemmarna får välja en ny.
 • Mötesprotokollet skall distribueras senast 4 veckor efter mötets genomförande av sekreteraren.
 • Vid årsstämma
  • Val av ordförande
  • Ordförandens val av sekreterare
  • Val av justeringsman, en.
  • Har stämman blivit utlyst i behörig ordning
  • Fastställande av dagordning
  • Styrelsens redovisning av verksamhetsåret
  • Styrelsens årsredovisning och revisions berättelse
  • Beslut om fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om hur vinst eller förlust skall disponeras
  • Beslut om medlemsavgift för kommande år
  • Beslut om eventuell förändring av styrelsens sammansättning
  • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
  • Val av ny styrelse
  • Val av revisor
  • Övriga frågor

Styrelsen

 • Styrelsen skall inom ramen för dessa stagar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer och tillvarata medlemmarna intresse. De skall också var kontaktyta mot media och samhällsfunktioner.
 • Styrelsen består av 3-6 ledamöter.
 • Respektive medlem lägger förslag på vilka styrelseledamöter de vill ha inför varje årsmöte.
 • Styrelsen väljs av årsmötet med majoritet.
 • Styrelsemöte skall hållas minst två gånger per år.

Det första mötet på året skall hantera ekonomi och formalia för föregående år på detta möte skall revisorn redovisa räkenskaperna. Mötet skall hållas senast i Mars. Det skall utöver detta hållas minst ett möte till under andra halvåret.

 • Styrelse protokoll förs och distribueras senast en månad efter mötet.
 • När minst 50% av styrelsen är närvarande är den beslutmässig.
 • Ordföranden har utslagsrösten
 • Styrelsen kan bara överlåta beslutsrätten till medlemsmöte
 • Ordförande, ledamöter, suppleanter.

 

Revisor

 • Föreningen skall ha en revisor
 • Revisorn väljs för två år i taget

 

Stadgar för Lillesjös Industriförening 2013

Uddevalla 2013-01-28

________________________

Ulf Lang

Ordförande